Algemene voorwaarden Ultra Cleaning Holland.

Vastgesteld door: A. Lust

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 1. Werkzaamheden: reinigen van binnenzonwering, lichtarmaturen en systeemplafonds en/of andere bedrijfsdiensten.
 2. Partijen
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming ultrasonore werkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
 4. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2: Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

 1. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdracht bevestiging, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
 2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden word begonnen.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door de partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5: Onderaanneming

 1. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derde laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor éénmalige werkzaamheden. b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
 2. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van onderaanneming van toepassing.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijs aanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de opdrachtgever worden medegedeeld.
 3. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van de overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen- niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7: Contractnaleving en controle

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de ultrasonore werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van overeengekomen werkprogramma, dus het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld zowel mondeling als schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
 2. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat te minste:
 3. Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
 4. Een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
 5. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussen komst als ontbonden te beschouwen.

De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen spraken zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdracht gever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding ven de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8: Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen.
 2. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen, tevens dient de bedrijfswagen direct bij het te reinigen pand een plaats te krijgen.

Artikel 9: Prijs

 1. De prijs is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte.
 2. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen op treden die naar oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaats vindt in loon- en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, vindt een wijziging van de contractprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, die blijkt uit een voor de bedrijfstak representatieve rapportage.

Artikel 10: Betaling

 1. De facturering zal in het algemeen in de derde week van de vierwekelijkse periode respectievelijk derde week van de kalendermaand plaatsvinden. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 3. de aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
 4. Betalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 16, worden voorgelegd aan de rechter, die vervolgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.
 5. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

——————————————————————————–

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De maximale aansprakelijkheid voor de aannemer voor alle schade welke door de aannemer, zijn personeel of onderaannemers aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat, bedraagt maximaal 1.000.000,- euro per

gebeurtenis, tenzij conform lid b van dit artikel anders is overeengekomen. De aannemer dient zich tegen de aansprakelijkheid voor deze schade, voor zover die niet het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers te verzekeren.

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers, op een hoger bedrag dan  1.000.000.- euro doch niet meer dan 10.000.000- euro per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meer kosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 2. De aannemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals productie verlies, winstderving of andere indirecte kosten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 12: Schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in vaste dienst te nemen, respektievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeven van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a, van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een niet te matigen boete van 1000.- euro per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft respectievelijk nog voort duurt.

Artikel 13: Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.

De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:

n bij opzegging door aannemer:

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.

n bij opzegging door opdrachtgever:

 1. Indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk bekend is gemaakt.

 1. Indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

op het moment dat de opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.

 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijke te ontbinden, op het moment dat:
 2. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt:
 3. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Contractwisseling en werkgelegenheid

 1. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao- bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting premie Sociale Verzekering wetten, AOW etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien gaande.
 2. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaakbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan- voor zover hierbij sprake is van contractwisseling- in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, ten einde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een mogelijk op één van de beide aannemers rustende verplichting tot overname van schoonmaakpersoneel.

Artikel 15: Overmacht

 1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk- ten hoogste drie maanden- niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
 3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16: Geschillen

 1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 2. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
 3. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.